ALAPSZABÁLYZAT

A POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYZATA

A 83/1990 Zb. számú törvény alapján a polgárok társulásáról

1. cikkely

Alapértelmezés

 1. A polgári társulás neve: VITA HUMANA

 2. A polgári társulás címe: 931 01 Šamorín, Gazdovský rad 11

2. cikkely

Cél és működés

1. A társulás célja az emberek és az egész emberiség életének javítása az élet támogatása és védelme, a fiatalok és felnőttek komplex nevelése, kultúrális-közösségi és nevelő-művelő aktivitások által. Célja továbbá az emberi élet védelme a negatív befolyásokkal szemben.

2. A társulásnak érdeke az anyagi és technikai háttér biztosítása (kultúrális-, információs-, nevelő-, szociális-, közösségi- és szabadidős szükségleteinek kielégítése) minden korosztály és szociális csoport számára Szlovákiában, elsősorban Somorján és környékén.

3. A polgári társulás céljainak elérésénél főleg a szociális-, nevelő-művelő-, sport- és kultúrális aktivitásokra fekteti a hangsúlyt.

4. A polgári társulás leggyakrabb aktivitási formái:

 • -Táborok szervezése
 • -Előadások a szexuális nevelés és ökológiai nevelés témakörében, az ember védelme és prevenció (megelőzés) számos függőségi formától
 • -Könyv, publikációk, brozsúrák, szórólapok és információs anyagok kiadása és terjesztése, melyek a polgári társulás működésével függnek össze
 • -Az egészséges életstílus támogatása, előadások, szemináriumok és kurzusok megrendezése
 • -Kultúrális és szabadidős aktivitások szervezése – kézműves foglalkozások, workshopok, versenyek és kiáállítások szervezése
 • -Önkéntes tevékenységek más szervezetekkel együttműködve, más szervezetek programjaiba való bekapcsolódás

3. cikkely

Tagság

1. A polgári társulás tagja lehet minden fizikai személy, aki betöltötte 16. életévét és egyetért a polgári társulás alapszabályzatával és céljaival

2. A tagság a felvétel napjától érvényes. A tagság igazolása a társulás tagkönyvébe való felvétel-beírás.

3. A tagfelvételről a polgári társulás elnöksége dönt a kérvényező saját kérése alapján.

4. A tagság megszűnése:

 • a) kilépéssel – a tagság megszűnik
 • b) kizárással – az elnökség dönt a kizárásról
 • c) a tag elhalálozásával
 • d) a társulás megszűnésével

4. cikkely

A tagok jogai és kötelességei

A tagok jogai:

 1. a közgyűléseken való részvétel és szavazati jog

 2. a társulás működésében való aktív részvétel

 3. 18 év betöltésével beválasztható az egyes vezető szervekbe

 4. benyújtani kérvényeket, kérelmeket, terveket, ötleteket a szervezet vezetőségéhez

 5. informálva lenni a döntéshozó szervek döntéseiről

A tagok kötelességei:

 1. a Szlovák Köztársaság törvényeinek és egyéb általánosan kötelező jogi előírásainak betartása, valamint a polgári társulás alapszabályzatának betartása

 2. a szervezet szerveinek döntéseinek teljesítése

 3. a szervezet tevékenységében való aktív részvétel

5. cikkely

A szervezet szervei

A szervezet szervei a következők:

 • a) közgyűlés
 • b) a szervezet elnöksége
 • c) hatósági szerv
 • d) ellenőr

6. cikkely

Közgyűlés

1. A közgyűlés a szervezet legmagasabb szerve, melyet a szervet minden tagja alkot.

2. A közgyűlés

 • a) jóváhagyja az alapszabályzat módosításait és kiegészítéseit
 • b) jóváhagyja a működési tervet, a költségvetést, az évi jelentést és a gazdasági jelentést
 • c) választja és visszavonja az elnökség tagjait
 • d) választja és visszahívja az ellenőrt
 • e) dönt a szervezet megszűnéséről

3. A közgyűlést az elnökség hívja össze szükség szerint, évenként legalább egyszer. Az elnökség összehívja a közgyűlést, ha ezt a tagság több mint a fele kérvényezi. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele részt vesz a közgyűlésen. A közgyűlés határozatai nyilvánosak és érvényesek, ha a jelenlevő tagok több mint fele szavaz rá. A közgyűlés személyi kérdésekben titkosan is szavazhat.

7. cikkely

A szervezet elnöksége

1. A szervezet elnöksége a végrehajtó szerve a szervezetnek, munkájával a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Irányítja a szervezet munkáját a közgyűlések közötti időszakban.

2. Az elnökségnek lagalább 3 tagja van (elnök, alelnök, titkár), akik megbízatási ideje 3 év. Évente legalább kétszer ülésezik, ezenkívül mindig, amikor jogosult személy ezt indítványozza. A gyűlést az elnök hívja össze és vezeti, az ő távollétében az alelnök. Az elnökség határozatképes, ha az elnőkség tagjainak több mint fele részt vesz a gyűlésen. Határozatokat hoz, melyeket a gyűlésen jelen levők több mint fele támogat. Szavazategyenlőség esetén a döntő szavazat az elnőké, távollétében az alelnöké.

3. Az elnökség feladatai:

 • a) a tagok közül választ és hív vissza elnököt és alelnököt
 • b) összehívja és tartalmilag előkészíti a közgyűlést
 • c) kidolgozza a szervezet munkatervét, a működésről szóló jelentést, a költségvetési jelentést és a gazdasági jelentést
 • d) határoz a tagok felvételéről és kizárásáról
 • e) határoz a szervezet feloszlatásáról abban az esetben, ha a közgyűlés nem tart gyűlést három hónapon belül, hogy határozzon a feloszlatásról
 • f) meghatározza a likvidátort a szervezet feloszlatásakor

8. cikkely

Hatósági szerv

1. A szervezet hatósági szerve az elnök, az ő távollétében az általa kinevezett elnökségi tag helyettesíti az elnököt

2. Az elnők összehívja és vezeti az elnökségi üléseket

3. Az elnök leggyakrabban a szervezetet képviseli jogi és egyéb dolgokban, koordinálja a szervezet egyes szerveinek munkáját

9. cikkely

Ellenőr

1. Az ellenőr az ellenőrzési szerve a szervezetnek, munkájával a közgyűlésnek tartozik felelősséggel

2. Az ellenőr tisztsége összeegyeztethetetlen az elnökségben való tagsággal (tisztséggel)

3. Az ellenőrt a közgyűlés választja meg és hívja vissza 3 évre

4. Az ellenőr leginkább:

 • a) a szervezet gazdálkodását kontrollálja, felhívja az elnökség figyelmét a hibákra és javaslatokat tesz a hibák megszüntetésére
 • b) ellenőrzi az alapszabályzat betartását és a belső fegyelmet

10. cikkely

A szervezet gazdálkodása

1. A szervezet gazdálkodhat ingó és ingatlan vagyonnal

2. A vagyon forásai:

 • – önkéntes tagsági adományok
 • – ajándékok fizikai személyektől
 • – támogatások és grantok jogi személyektől belföldről és külföldről
 • – támogatások állami és önkormányzati szervektől és szervezetektől
 • – bevételek a szervezet céljainak megvalósításakor

3. A gazdálkodás az elfogadott költségvetés alapján valósul meg. A gazdálkodásért az elnökség felel.

4. Minden szerzett anyagi eszköz, továbbá anyagi és nem anyagi eszközök a szervezet (mint egész) tulajdonát képezi.

5. A szerződéses kapcsolatok alapján a szervezet felhasználhatja más szervezetek vagyonát.

6. A ki (ill. fel) nem használt anyagi eszközök az év végén a következő időszakra vannak átirányítva.

7. A szervezet a banki számlaszámra betett saját eszközeivel gazdálkodik.

11. cikkely

A szervezet megszűnése

1. A szervezet megszűnik önkéntes feloszlatással, vagy más szervezettel való fúzióval. A megszűnésről vagy a fúzióról a közgyűlés határoz többségi szavazattal.

2. Ha a szervezet feloszlatással szűnik meg, az elnökség likvidátort nevez ki.

3. A szervezet likvidációjakor legelőször a szervezet minden (anyagi) függőségét rendezi.

4. A szervezet a likvidáció során átmentheti vagyonát más szervezet, alapítvány vagy jogi személy számára, mely(ek) hasonló célokkal rendelkezik(nek), illetve közhasznú karitatív-humanitárius célokra.

12. cikkely

Végső meghatározás

1. Ez az alapszabályzat érvényt szerez a közgyűlés által való elfogadás napjától.

2. A szervezet megalakulásának dátuma a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma bejegyzésének dátuma.

Somorján, 2011. 3. 9.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának elfogadásával és beregisztrálásával: 2011.03.25.